11- چي بهش ميگن؟...

چي بهش ميگن؟ آنتراک؟ break؟ تنفس؟ خلاصه الاَن همونه... آخي...k.gif چه خوبه... همونجاست... مثل هميشه... هميشه يه جايي همون جاهاست... کاش اين جاها بود...k.gif

نمي دونم. خسته ام... بايد يه کاري بکنم... ولي چکار؟...===


هستي ام را که "نيستي" است...
به تو هديه مي کنم...
اي آنکه هستي و نيستي ام...
برايت تفاوتي ندارد... k.gif 


 


منبع این نوشته : منبع